УКАЗАНИЕ № РД-16-16/22.03.2023 г.

У К А З А Н И Е
№ РД-16-16/22.03.2023 г.
между
Националната здравноосигурителна каса и
Български лекарски съюз
за
прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г.

Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз, на
основание чл. 3 от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 -2022
г., издават настоящото съвместно указание:
Във връзка с изискванията за съхраняването на “Направление за
хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” (бл. МЗ-НЗОК № 7), когато
последното е издадено в електронен вид, даваме следните указания:
При електронно издаване на “Направление за хоспитализация/лечение по
амбулаторни процедури” (бл. МЗ-НЗОК № 7) не е необходимо направлението да се
отпечатва и съхранява на хартиен носител, а е достатъчно да е налично в медицинския
софтуер на издалия го изпълнител на медицинска помощ и да може да бъде отпечатано
при поискване по време на проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК, в случаите,
когато бл. МЗ-НЗОК № 7 е издадена по реда на следните членове от НРД за МД 2020 –
2022 г.:
чл. 206а., ал. 3 “Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3), “Медицинско направление за
високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А), “Направление за медикодиагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4), “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗНЗОК № 6) и “Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури”
(бл. МЗ-НЗОК № 7) се издават електронно и се изпращат чрез медицинския софтуер на
лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска
помощ, към НЗИС.“ и
чл. 366а., ал 2 „При прием по спешност, превеждане към друго лечебно
заведение за болнична помощ, планово онкологично лечение, при физиотерапевтично
лечение, когато е от същото лечебно заведение, лекувало острото състояние,
изпълнителите на болнична медицинска помощ подават информацията за издадените
електронни документи “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7) чрез
болничната информационна система (БИС) към НЗИС. За всяко издадено електронно
“Направление за хоспитализация” НЗИС генерира НРН на направлението.“

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА
ВР. И. Д. УПРАВИТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /п/

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ /п/