УСТАВ НА БЛС

(Приет на 32 Събор, изм. и доп. на 44, 47, 52, 55, 56, 57,63, 70 и 73 Събор на БЛС)

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз.
(2) Българският лекарски съюз (БЛС) е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).
(3) Българският лекарски съюз е правоприемник на създадения през 1901 година Български лекарски съюз и последовател на неговите цели, традиции и дейност.
Чл. 2. (1) Българският лекарски съюз е юридическо лице със седалище в гр. София.
(2) Той упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС.
Чл. 3. (1) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Всички лекари, които упражняват професията си в Република България или заемат длъжност, изискваща образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, членуват в Българския лекарски съюз.
(2) Членството на лекари, които не упражняват професията и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.
(3) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

ГЛАВА ВТОРА – ФУНКЦИИ

Чл. 4. Българският лекарски съюз:
1. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в рамките на своите правомощия;
2. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване и анексите към него;
3. (отм. – 19-21.10.2012г.);
4. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., отм. – 11.05.2019г.);
5. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) изготвя, приема и упражнява контрол по спазването на Кодекса за професионална етика на лекарите;
6. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) изготвя и приема Правила за добра медицинска практика и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
7. (нова – 11.05.2019г.) актуализира, при необходимост или при поискване на всяка една от страните, Правилата за добра медицинска практика по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина;
8. (предишна т. 7 – 11.05.2019г.) участва в изработването на медицинските стандарти;
9. (предишна т. 8, изм. – 11.05.2019г.) съвместно с Изпълнителна агенция „Медицински надзор” осъществява контрол по спазване на правилата за добра медицинска практика по реда на Закона за лечебните заведения;
10. (предишна т. 9 – 11.05.2019г.) налага санкциите, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина;
11. (предишна т. 10, доп. – 11.05.2019г.) съставя и води национален електронен и районни регистри на членовете си;
12. (предишна т. 11, изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото медицинско обучение на лекарите чрез отдела по ПМО при БЛС, при условия и по ред, определени в договори с висшите училища и Военно медицинска академия, като определя ред за регистрациите и видовете организатори на ПМО. Редът се приема по реда на чл. 12 от настоящия устав;
13. (предишна т. 12 – 11.05.2019г.) дава становища по отношение броя на местата за прием на студенти по медицина и на специализанти по отделните специалности;
14. (предишна т. 13 – 11.05.2019г.) участва във Висшия медицински съвет към Министерство на здравеопазването със свои представители;
15. (предишна т. 14 – 11.05.2019г.) дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
16. (предишна т. 15 – 11.05.2019г.) осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;
17. (предишна т. 16, изм. и доп. – 11.05.2019г.) подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда по правила, утвърдени с решение на УС на БЛС или с решение на УС на РК на БЛС;
18. (предишна т. 17 – 11.05.2019г.) изпълнява други дейности, решени от Събора на БЛС;
19. (нова – 11.05.2019г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 5. (1) Органи на БЛС на национално равнище са:
1. Събор на БЛС;
2. (отм. – 19-21.10.2012г.);
3. Управителен съвет;
4. Контролна комисия;
5. Комисия по професионална етика;
6. (отм. – 19-21.10.2012г.).
(2) (нова – 19-21.10.2012г., доп. – 11.05.2019г.) Органите по ал. 1 са постоянно действащи органи на БЛС с тригодишен мандат.
(3) (нова – 11.05.2019г.) Правомощията на органите по чл. 5, ал. 1 от настоящия устав се прекратяват с изтичането на мандата на органа, който ги е избрал. Те изпълняват функциите си до избора на нови органи, но за не повече от 4 месеца.
(4). (предишна ал. 3, отм. – 11.05.2019г.).
Чл. 6. (1) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) Съборът на БЛС се състои от делегати, представители на районните колегии.
(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 члена. Колегията добива право на още един делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число.
(3) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) Органът по ал. 1 се свиква на редовни заседания веднъж на три години (редовен Събор, съгласно ЗСОЛЛДМ) и на извънредни заседания (извънреден Събор).
(4) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 11.05.2019г.) Членовете на Националния съвет; председателите на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика, които не са избрани за делегати от съответната районна лекарска колегия, участват в заседанията на Събора без право на глас.
(5) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 11.05.2019г.) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е три години до провеждането на редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС (до два месеца преди редовен Събор).
(6) (изм. и доп. 19-21.10.2012г.) При неизпълнени финансови задължения за плащане на дължимите по устав отчисления от членския внос, за срок повече от три месеца, от председателя на РК на БЛС към УС на БЛС, броят на делегатите, имащи право на глас се определя в зависимост от броя на членовете на колегията, за които изрядно са платени дължимите към УС на БЛС отчисления. В този случай, за определяне на конкретните делегати, имащи право да гласуват, се използва поредността им, съгласно получените гласове по Протокола за избора на делегатите от Общото събрание на РК на БЛС. Останалите делегати участват в заседанията на Събора без право на глас.
Чл. 7. (1) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Датата, мястото на провеждане и предлаганият дневен ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават чрез писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща до РК на БЛС, и чрез публикуване на поканата на официалната интернет страница на БЛС не по-късно от два месеца преди откриването му за редовен Събор и не по-късно от един месец преди откриването му за извънреден Събор. Предложения за промени в дневния ред на събора се правят не по-късно от един месец преди откриването му – за редовен Събор и не по-късно от петнадесет дни преди откриването му – за извънреден Събор. Предложеният по реда на предходното изречение дневен ред се гласува от Събора. Предложения за промяна в поредността на точките от дневния ред могат да се правят и на самия Събор.
(2) (изм. – 11.05.2019г.) Редовен отчетно-изборен Събор се провежда след края на 3-годишния мандат на избраните представители в централните органи по чл. 5 ал. 1, но не по-късно от 3 месеца след изтичането му.
(3) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) В случай, че Съборът на БЛС не бъде свикан по установения ред в срока по ал. 2 за избор на определените в закона органи, министърът на здравеопазването свиква и провежда Събор в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(4) Извънреден лекарски Събор се свиква:
1. по решение на Управителния съвет;
2. (отм. – 19-21.10.2012г.);
3. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) по искане най-малко на 2/3 от управителните съвети на районните лекарски колегии;
4. (нова – 19-21.10.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
(5) (изм. – 19-21.10.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) При искане за извънреден лекарски Събор, според условията на т. 3 от предходната алинея Управителният съвет го свиква в едномесечен срок с писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща до РК на БЛС, и чрез публикуване на поканата на официалната интернет страница на БЛС.
(6) (изм. – 11.05.2019г.) В случай че Управителният съвет не свика извънреден Събор в определения срок, той се свиква и провежда от Контролната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 5.
Чл. 8. Съборът на БЛС:
1. приема, допълва и изменя устава на организацията;
2. приема, допълва и изменя Кодекс за професионална етика на лекарите и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“;
3. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 08.05.2015г.) избира членовете на управителния съвет, контролната комисия, комисията по професионална етика на БЛС в тяхно присъствие, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;
4. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) избира председателя, заместник-председателите, главния секретар на УС на БЛС; председателя на Контролната комисия, председателя на Комисията по професионална етика от присъстващите членове на БЛС, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;
5. избира и освобождава представителите на БЛС във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
6. (изм. – 19-21.10.2012г., изм. – 11.05.2019г.) избраните 10 (десет) представители от състава на Управителния съвет за участие в изработването и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, го подписват след провеждане на извънреден Събор на БЛС, който приема и утвърждава проект на Националния рамков договор и делегира права на десетимата представители да го подпишат, както и анексите към него;
7. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) на редовен Събор се приемат отчетите за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика;
8. (изм. – 11.05.2019г.) определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
9. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклия тригодишен мандат и освобождава или не освобождава от отговорност управителния съвет;
10. (нова – 19-21.10.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) на първия Събор за годината, следващ приключването на финансовата година, Управителният съвет представя финансов отчет за предходната година, а проектобюджет за следващата година – на последния събор, преди приключване на финансовата година;
11.(нова – 11.05.2019г.) утвърждава, по предложение на Контролната комисия, правилник за работа на същата;
12. (предишна т. 10, изм. – 19-21.10.2012г., предишна т. 11, изм. – 11.05.2019г.) взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията;
13. (предишна т. 12, изм. – 11.05.2019г.) на всеки Събор се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В срок от 15 работни дни след провеждане на Събора се изготвя съкратен протокол, съдържащ задължително решенията на Събора, заверен от председателя УС на БЛС, главния секретар на УС на БЛС и юрист. Този протокол се изпраща на РК на БЛС в писмен вид и се публикува на официалната интернет страница на БЛС. Пълният стенографски протокол се съхранява в Управителния съвет на БЛС и се заверява от председателя на УС на БЛС, главния секретар на УС на БЛС, стенограф и се подпечатва с печата на съюза.
Чл. 9. (1) Съборът на БЛС се счита за законно проведен при присъствие на най-малко две трети от избраните представители.
(2) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) В случай че не се явят необходимия брой делегати, съгласно предходната алинея и след удължаване срока на регистрацията на делегатите с 2 часа отново не е налице необходимия кворум, УС на БЛС отлага Събора за друга дата, при същия дневен ред.
Чл. 10. (1) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) Всеки делегат на лекарския Събор има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощие. Членове на Българския лекарски съюз, които не са избрани за делегати, могат да присъстват на Събора без да вземат участие в работата му.
(2) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) Съборът приема, допълва и изменя Устава и Кодекса за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите в залата делегати с право на глас, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати имащи право на глас, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати имащи право на глас.
(3) (нова – 11.05.2019г.) Съборът провежда гласуването чрез бюлетини или чрез автоматизирани средства.
Чл. 11. (1) (изм. и доп. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) Управителният съвет (УС) на БЛС се състои от председател, двама заместник-председатели, главен секретар и единадесет членове.
(2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца и на извънредни заседания.
(3) Управителният съвет заседава в присъствието на не по-малко от 2/3 от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в правилника за работата му.
(4) (нова – 11.05.2019г.) На всяко заседание на УС на БЛС се води протокол и аудио запис. След провеждане на заседанието се изготвя съкратен протокол, съдържащ решенията на УС на БЛС, заверен от неговия Председател. Съкратените протоколи от заседанията на УС на БЛС се публикуват на официалната интернет-страница на БЛС в 10-дневен срок от провеждането на съответното заседание. Пълният текст на протокола се предоставя на място (в седалището на УС на БЛС).
Чл. 12. (1) Управителният съвет на БЛС:
1. свиква Събор;
2. управлява имуществото на БЛС;
3. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 01.06.2013г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) създава и води национален електронен регистър и районни регистри на членовете си по чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и обнародва в „Държавен вестник“ списък с имената на регистрираните да упражняват професията. Списъкът се актуализира всяка година. Националният електронен регистър на членовете на БЛС се актуализира в реално време на официалната интернет страница на БЛС. В частта на регистъра, до която е налице публичен достъп, се публикуват:
а) трите имена на лекаря;
б) научна степен/звание;
в) уникалния идентификационен номер;
г) районна колегия;
д) придобита/и специалност/и, следдипломни квалификации;
е) и месторабота/и.
В частта на регистъра, до която не е налице публичен достъп, се съдържа информация относно вписаните обстоятелства по чл. 34, ал. 1 от ЗСОЛЛДМ, които не са публични, както информация относно:
а) информация за придобити квалификационни точки от системата за продължаващото медицинско обучение;
б) данни относно наложените административни наказания и влезли в сила присъди, свързани с упражняването на професията;
в) други обстоятелства.
Всеки член на БЛС има право на достъп до личните си данни в регистъра.
4. (изм. и доп. – 01.06.2013г.) осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп; утвърждава единен образец на членска карта, удостоверяваща персоналното членство на всеки лекар в БЛС;
5. (нова – 11.05.2019г.) приема, допълва и изменя Правилник за водене и съхраняване данните в Националния регистър;
6. (предишна т. 5 – 11.05.2019г.) ръководи дейността на съюза по изпълнение на функциите му;
7.(предишна т. 6, изм. – 11.05.2019г.) приема бюджета, структурата, щата, правила за дейност на Управителния съвет, както и правилници за дейността на администрацията на БЛС;
8. (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., предишна т. 7, изм. – 11.05.2019г.) създава помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на съюза и други експерти;
9. (предишна т. 8 – 11.05.2019г.) координира и подпомага дейността на районните лекарски колегии;
10. (предишна т. 9 – 11.05.2019г.) изпълнява други функции, възложени му от Събора на БЛС;
11. (нова – 19-21.10.2012г., предишна т. 10) взема решения по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от настоящия Устав.
(2) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Управителният съвет на БЛС определя от състава си 10 (десет) представители за участие в изготвянето, приемането и подписването на Национален рамков договор за медицинските дейности по чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и в предоговарянето и подписването на анекси по чл. 53, ал. 3 и чл. 54, ал. 10 от ЗЗО.
Чл. 13. (1) Председателят на УС на БЛС организира и ръководи работата му и го представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие по ред, предвиден в правилника за работа на УС.
(3) (нова – 08.05.2015г., отм. – 11.05.2019г.).
(4) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г.) Главният секретар на УС:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на УС;
2. организира заседанията на УС, НС;
3. осигурява технически и административно дейността на УС, НС.
Чл. 14. (1) Контролната комисия на БЛС се състои от председател и шест членове.
(2) На първото заседание след избора, Контролната комисия избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.
(3) Контролната комисия:
1. (изм. – 11.05.2019г.) контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение и публикува резултатите на интернет страницата на БЛС след всяко заседание на УС на БЛС;
2. разглежда докладите по чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ и се произнася по тях;
3. представя пред Събора на БЛС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС.
4. (отм. – 19-21.10.2012г.);
5. (изм. – 11.05.2019г.) свиква Събор в случаите по чл. 7, ал. 6 от настоящия устав;
6. (нова – 19-21.10.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) контролира законосъобразното стопанисване на движимото и недвижимо имущество, собственост на БЛС, законосъобразното събиране на членския внос, на други финансови постъпления и на тяхното разходване;
7. (нова – 19-21.10.2012г.) контролира изпълнението на задълженията на Районните колегии по отчисленията от членския внос от РК на БЛС към УС на БЛС;
8. (нова – 19-21.10.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
(4) Контролната комисия взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете и работи съгласно правилник за дейността.
Чл. 15. (1) Комисията по професионална етика на БЛС се състои от председател и десет членове.
(2) На първото заседание след избора, Комисията по професионална етика избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.
(3) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 11.05.2019г.) Комисията по професионална етика:
1. (изм. изцяло – 11.05.2019г.) се произнася по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията, съгласно Кодекса за професионална етика;
2. (изм. – 11.05.2019г.) оказва методична помощ, разглежда и се произнася по казуси при мотивирано искане от Комисия по професионална етика към РК на БЛС;
3. (изм. – 11.05.2019г.) се произнася по жалби против решения на Комисии по професионална етика към РК на БЛС, оспорвани от някоя от страните;
4. Казусите по т. 2 и т. 3 се разглеждат съвместно с Председателя на съответната районна КПЕ, участващ в заседанието със съвещателен глас;
5. Решенията на КПЕ на БЛС по т. 2 и т. 3 имат препоръчителен характер за съответните РК на БЛС. За всяко свое решение КПЕ на БЛС внася доклад в УС на БЛС.
(4) Комисията по професионална етика заседава при присъствие на повече от 2/3 от членовете си и взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. Работи съгласно правилник за дейността.
(5). (нова – 19-21.10.2012г., доп. – 11.05.2019г.) КПЕ на БЛС поддържа електронен регистър на постъпилите жалби и сигнали, извършва мониторинг и изготвя ежегоден анализ за оценка на медицинския риск.
Чл. 16. (1) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Редовните заседания на УС са открити за членовете на БЛС, като за тях се уведомяват РК на БЛС, които могат да изпратят не повече от 1 (един) свой член.
(2) Заседанията на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика са закрити.
Чл. 17. (1) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) Председателят, заместник-председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателите на Контролната комисия, Комисията по професионална етика се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас.
(2) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) В случай че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1, с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея, получили най-много гласове. За избран се счита този от двамата кандидати, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
(3) (изм. и доп. – 19-21.10.2012г., изм. – 08.05.2015г.) Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия, Комисията по професионална етика и по трима резервни членове, се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи, като кандидатите се класират според броя на получените гласове.
(4) Съборът избира представителите на Българския лекарски съюз във Висшия медицински съвет, с изключение на председателя на Управителния съвет, който е член на Висшия медицински съвет по силата на заеманата изборна длъжност. Изборът на останалите представители и на трима техни заместници се провежда с тайно гласуване като кандидатите се класират според броя на получените гласове.
(5) (нова – 19-21.10.2012г.) Изборните длъжности се заемат от регистрираните и присъстващи в залата делегати и членове на Българския лекарски съюз.
Чл. 17а. (отм. – 15.12.2012 г.).
Чл. 18. (1) (изм. и доп. – 15.12.2012г.) Мандатът на централните и районните органи на БЛС е тригодишен.
(2) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. – 11.05.2019г.) След изтичането на трите години, мандатът може да бъде продължен до следващия Събор, но не повече от 3 месеца Мандатът на централните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънреден Събор. Мандатът на районните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънредно Общо събрание на РК на БЛС.
(3) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) При избор на нов председател, заместник-председатели, и главен секретар на УС на БЛС, в случаите на освобождаване от длъжност, мандатът се счита за редовен, независимо от неговата продължителност.
(4) (изм. и доп. – 15.12.2012г.) Едно лице не може да бъде избирано в централен или районен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата. Този текст не се отнася за делегатите на Събора на БЛС.
(5) Мандатът на лице, избрано в централен орган се прекратява:
1. (изм. и доп. – 15.12.2012г.) по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган, в който лицето е избрано;
2. при смърт;
3. при избиране за друга изборна длъжност в БЛС;
4. при констатиране обстоятелствата по чл. 39;
5. (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три последователни отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителни причини. Решението за освобождаване се постановява от съответния централен орган и се протоколира;
6. (нова – 15.12.2012г.) в случай на отпадане на редовно избран делегат на Събор, районната колегия определя негов заместник от избраните резервни делегати, за което незабавно уведомява УС на БЛС. Член на една Районна колегия на БЛС не може да бъде делегат от друга Районна колегия на БЛС.
7. (нова – 15.12.2012г., изм. – 08.05.2015г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) мандатът на председателя на УС на БЛС, заместник-председателите, и главния секретар в случаите по т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата алинея се прекратява само от Събор.
Чл. 19. (изм. и доп. – 15.12.2012 г.) (1) При освобождаване мястото на председателя на Управителния съвет, неговите функции се изпълняват от заместник-председател, избран с тайно гласуване от Управителния съвет по условия и ред, определени в Правилника за работата на Управителния съвет, до провеждане на следващ Събор на БЛС.
(2) (изм. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) При освобождаване мястото на заместник-председател и на главен секретар, такъв се избира на първия извънреден или редовен Събор. Функциите на заместник-председател, и на главен секретар до тогава се изпълняват от избрани от УС на БЛС негови членове, съгласно Правилника за работата на Управителния съвет.
(3) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) При освобождаване мястото на председател на Контролната комисия или на Комисията по професионална етика, то се заема от заместника на председателя по ред, определен от правилника на съответния орган до провеждане на следващ Събор на БЛС.
(4) В случай намаляване числеността на централен орган поради отпадане член от състава му, той се попълва до края на мандата или до извънреден Събор от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове.
Чл. 20. (1) (изм. и доп. – 15.12.2012г.) Националният съвет е постоянно действаща координационно-оперативна структура на БЛС на национално ниво. Националният съвет се състои от:
1. (изм. – 08.05.2015г., изм. – 11.05.2019г.) Членовете на УС на БЛС, включително председателят, главният секретар, заместник-председателите на УС на БЛС;
2. Председателите на УС на районните колегии на БЛС или упълномощени от тях, писмено или устно, членове на УС на РК на БЛС;
3. (изм. – 15.12.2012г.) Председателите на Комисията по професионална етика и Контролната комисия.
(2) (изм. и доп. – 15.12.2012г.) В работата на Националния съвет могат да участват със съвещателен глас членове на експертни и консултативни съвети на БЛС, представители на асоциираните организации и други лица, поканени по конкретен повод. Заседанията на НС са открити за членовете на БЛС.
(3) Националният съвет се свиква от председателя на УС на БЛС не по-рядко от веднъж три месеца, заседава под негово председателство и има следните правомощия:
1. (изм. – 08.05.2015г., отм. – 11.05.2019г.);
2. (изм. – 11.05.2019г.) разглежда и обсъжда Правилник за водене и съхраняване данните в Националния регистър, изготвен от УС на БЛС на основание чл.12, ал.5 от настоящия устав;
3. (изм. – 11.05.2019г.) разглежда и обсъжда вътрешните правилници на БЛС, предвидени в устава;
4. (изм. – 11.05.2019г.) разглежда и обсъжда проектите за Правила за добра медицинска практика и за Национален рамков договор;
5. (изм. – 11.05.2019г.) обсъжда други въпроси, поставени от органите на БЛС на национално равнище, които не са в тяхната изключителна компетентност съгласно ЗСОЛЛДМ.
(4) Националният съвет взема решения с обикновено мнозинство при участие на не по-малко от половината от състава му, освен в случаите, когато настоящият устав предвижда друг ред на гласуване.
(5) (нова – 15.12.2012г.) Председател на РК на БЛС, който не е превел отчисленията от членски внос към централните органи на БЛС над 3 месеца, участва в заседанията на Националния съвет без право на глас. Правото на глас се възстановява след отчитане на дължимата сума.
(6) (нова – 11.05.2019г.) За всяко заседание на НС се изготвя протокол.
Чл. 20а. (нов – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
Чл. 20б. (нов – 08.05.2015г.) Бордове по специалности към БЛС.
(1) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Бордовете по специалности към БЛС се състоят от 11 членове: председател, имащ качеството Национален експерт на БЛС, посочен от борда; 5 членове – посочени от дружеството по съответната специалност; 5 членове – посочени от БЛС по ред, установен от УС на БЛС. Членовете от квотата на БЛС се обновяват от УС по предложение на РК на БЛС, които представят и резервни членове.
(2) Бордовете по специалности към БЛС:
1. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Изготвят и предоставят на УС на БЛС Правила за добра медицинска практика по съответната специалност;
2. Дават експертни становища по медицински казуси по искане на ЦКПЕ, на контролиращи и правораздавателни органи;
3. Участват в изработването и актуализирането на медицинските стандарти по съответни и интердисциплинарни специалности;
4. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Участват в преговорите на БЛС с НЗОК като експерти по специалности. Преговорите се ръководят от представител на УС на БЛС, съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Предложения за промени в НРД и анексите към него, внесени от бордовете по специалности се считат за легитимни, ако са внесени официално към УС на БЛС;
5. (изм. – 11.05.2019г.) Изготвят, консултират и одобряват програми за ПМО/ППР (продължаващо медицинско обучение/ продължаващо професионално развитие), които се публикуват ежегодно;
6. (доп. – 11.05.2019г.) Изготвят, консултират и одобряват критерии за качеството на медицинските дейности, както и упражняват дейности по тяхната оценка и контрол в рамките на своята компетентност.
(3) Председателите на Бордове по специалности към БЛС организират и ръководят работата им, както и ги представляват пред трети лица при изпълнение на вменените им функции. Председателите на Бордове по специалности към БЛС имат право да сформират комисии, експертни и други работни групи в областта на съответната професионална сфера на дейност.
(4) (нова – 11.05.2019г.) Бордовете по специалности приемат правилник за работата си, съдържащ права, задължения и отговорности и срокове за изпълнение на вменените им по алинея втора функции.
РАЗДЕЛ ВТОРИ – РАЙОННИ ОРГАНИ, РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА ЛЕКАРИТЕ
Чл. 21. (1) (изм. и доп. – 15.12.2012 г.) Районните колегии на БЛС са юридически лица.
(2) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Седалищата на районните колегии и техният териториален обхват са посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ.
(3) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.
(4) Членовете на районна колегия се организират в дружества.
(5) (изм. и доп. – 15.12.2012г.) Дружеството е основна структурна единица на РК на Българския лекарски съюз и се учредява от най-малко 10 лекари по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.
(6) (изм. – 11.05.2019г.) Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, съобразен с настоящия устав.
(7) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Дружествата се включват в съответната районна колегия като съобщават избраното ръководство или координатор и прилагат списък на членовете си, който актуализират веднъж годишно.
(8) (отм. – 15.12.2012г.).
Чл. 22. Органи на районната колегия на БЛС са:
1. Общо събрание на лекарите;
2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС;
3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС;
4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС;
5. (отм. 15.12.2012 г.).
Чл. 23. (1) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Общо събрание на районна колегия на лекарите се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от всички дружества на съответната територия. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща в писмен вид до председателите на Дружествата (и за сведение до УС на БЛС) в 15-дневен срок преди датата на заседанието, чрез писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща. Същата се публикува и на официалната интернет – страница на РК на БЛС в същия срок преди датата на заседанието.
(2) Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС.
(3) Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на
Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.
Чл. 24. (1) Общото събрание:
1. (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) приема устав и правилници за работа на органите на районната колегия. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок от провеждането му на УС на БЛС;
2. (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата година на районната колегия, както и щата на секретариата;
3. (изм. и доп. – 15.12.2012г.) избира и освобождава председателите и членовете на УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им в рамките до 3 години;
4. избира делегати за Събора на БЛС;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;
7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.
(2) Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.
(3) (нова – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Мандатът на районните органи не може да надвишава по продължителност и като брой мандати, този на централните органи на БЛС.
(4). (нова – 15.12.2012г.) редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до два месеца преди редовен Събор.
Чл. 25. (изм. и доп. – 15.12.2012г., доп. – 11.05.2019г.) (1) Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РК на БЛС, но не по-късно от 15 дни, считано от първоначално определената дата.
(2) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. – 11.05.2019г.) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3). (нова – 15.12.2012г.) В срок от 15 дни от провеждането му секретарят на РК на БЛС изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РК изпраща на УС на БЛС заверено копие от устава на районната колегия.
Чл. 26. (1) Управителният съвет на районна колегия на БЛС се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите.
(2) Управителните съвети на районните колегии на БЛС се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.
Чл. 27. (изм. и доп. – 15.12.2012г.) Управителният съвет на районна колегия на БЛС:
1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, уставите и законите;
2. (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) организира и води електронния регистър на районната колегия и уведомява в реално време централния регистър за настъпили промени;
3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. (доп. – 11.05.2019г.) изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като постоянно го актуализира с настъпилите промени;
5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
6. свиква общото събрание на колегията;
7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
8. (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) вписва в регистъра на районната колегия данните, посочени в чл. 36, ал. 1 от настоящия устав;
9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;
10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
11. (отм. – 15.12.2012г.);
12. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;
13. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;
14. изпълнява стриктно задълженията си по този Устав за отчисляване на сумите, дължими от събрания членски внос към УС на БЛС;
15. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание.
Чл. 28. (1) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. – 11.05.2019г.) Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията, представител е на Управителния съвет на БЛС за съответния район. Отговаря като материално отговорно лице за отчисленията от членски внос към централата на БЛС при наличие на средства в районната колегия. Издава наказателни постановления по реда и условията на чл. 37 – чл. 41 от ЗСОЛЛДМ.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на Управителния съвет;
2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на Управителния съвет.
Чл. 29. (1) Контролната комисия на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове.
(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с уставите на районните колегии.
Чл. 30. (1) Контролната комисията на районната колегия:
1.контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
2. представят пред общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет на колегията;
3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква Общо събрание на районната колегия;
4. (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) контролира събирането и разходването на членския внос, отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС. Свиква Общо събрание в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание в посочения в чл. 23, ал. 2 от настоящия устав срок.
5. (нова – 11.05.2019г.) изработва и приема правилник за дейността си, който се утвърждава от Общото събрание на РК на БЛС.
(2) Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на районната колегия.
Чл. 31. (1) Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове, чийто брой се определя от устава на районната колегия.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс за професионалната етика на БЛС.
(3) Комисията по ал. 1 има следните правомощия:
1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;
2. (изм. и доп. – 15.12.2012г.) разглежда жалби по въпросите посочени в т. 1. В случаи на значими затруднения при вземането на решения, Комисията прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисия по професионална етика към БЛС;
3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС;
4. издава акт за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.
Чл. 32. (1) Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на БЛС.
(2) Заседанията на комисиите по чл. 22, т. 3 и т. 4 са закрити.
Чл. 33. (1) Председателите, секретарите, заместник-председателите и членовете на управителните съвети, председателите и членовете на контролните комисии и на комисиите по професионална етика на районните колегии се избират по реда на чл. 17 ал. 1 до ал. 3.
(2) (изм. и доп. – 15.12.2012г., доп. – 11.05.2019г.) Предсрочното прекратяване на мандата им се извършва по реда и условията на чл. 18, с изключение на чл. 18, ал. 5, т. 3.
Чл. 33а. (отм. – 15.12.2012г.).
Чл. 33б. (отм. – 15.12.2012г.).
Чл. 33в. (отм. – 15.12.2012г.).

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЧЛЕНСТВО.

Чл. 34. (1) Членството в БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.
(2) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота, актуален телефон и адрес на електронна поща.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) диплома за завършено висше образование или академична справка от медицински университет (факултет), с която се извършва вписване в Националния регистър със статут на временен член, със срок до 4 месеца;
2. (изм. и доп. – 15.12.2012г.) диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО – при наличие на такива;
3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
4. при подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;
5. за чужди граждани – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
6. свидетелство за съдимост.
(4) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
(5) (изм. и доп. – 15.12.2012 г.) Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.
(6) (изм. – 11.05.2019г.) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186, ал.3 от Закона за здравето.
(7) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга
месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, в които не е вписан, уведомление за работа на територията на съответната районна колегия, като информацията по регистъра по ал. 3 , т. 1 – 5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, се прехвърля служебно.
(8) (изм. и доп. – 15.12.2012г.) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно, въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.
(9) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в Районна колегия на БЛС, в която не членува, който не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК чрез наказателно постановление, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, в която лекарят членува.
Чл. 35. (1) УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.
(3) (нова – 11.05.2019г.) Вписването в регистъра по чл. 32, ал. 1 от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.
(4) (предишна ал. 3 – 11.05.2019г.) УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
(5) (предишна ал. 4 – 11.05.2019г.) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:
1. (изм. – 11.05.2019г.) неспазване изискванията по чл. 32 ал. 2, 3 от ЗСОЛЛДМ;
2. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия. За удостоверяване на липсата/наличието на задължения лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.
(6) (предишна ал. 5 – 11.05.2019г.) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(7) (предишна ал. 6, изм. – 11.05.2019г.) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 36. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адресът по местоживеене и месторабота;
3. висшето медицинско образование – номер и дата на дипломата;
4. специалността – номер и дата на дипломата;
5. (изм. и доп. – 15.12.2012 г.) научната степен, научното звание – номер и дата на дипломата, съответно протокола, удостоверение за придобита квалификация по ПМО;
6. наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;
7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;
8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;
9. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) всички данни регламентирани за включване в националния електронен регистър на БЛС, както и други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра.
10. (нова – 11.05.2019г.) БЛС осигурява и поддържа достъп до регистъра на членовете и информация за тях, позволяващ автоматизирана обработка (API)
(2) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4 и 5 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства по т. 6, 7, 8 и 9 – в двуседмичен срок от настъпване на съответната промяна, в случай че информацията по т. 6, 7, 8 не постъпи по служебен път.
(3) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Районните колегии на БЛС уведомяват управителния съвет на БЛС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2 в 10-дневен срок.
(4) (нова – 11.05.2019г.) Управителният съвет на БЛС вписва промените по ал. 3 в националния регистър най-късно в 10-дневен срок от уведомяването от съответната районна колегия.
Чл. 37. (1) (отм. – 11.05.2019г.).
(2) При започване на практика, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.
Чл. 37а. (1) Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС, в следните случаи:
1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
2. при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;
3. по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;
4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.
(2) (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Преди заличаване, на основание чл. 37а, ал. 1, т. 4, председателят на УС на съответната РК на БЛС изпраща, чрез писмено уведомление по електронна поща, на лекаря покана за изплащане на дължимия членски внос в 14-дневен срок, считано от получаването на поканата. Същата се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС. Поканата се изпраща на посочения от лицето по реда на чл.34, ал.2 от настоящия устав адрес. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. След изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на районната колегия.
Чл. 37б. (отм. – 11.05.2019г.).

РАЗДЕЛ ВТОРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 38. Членовете на БЛС имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на Устава;
2. (доп. – 11.05.2019г.) да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до личните си данни в регистъра.
Чл. 39. (1) (изм. – 11.05.2019г.) Не могат да заемат изборна длъжност в Събора, Управителния съвет, Контролна комисия и Комисията по професионална етика на БЛС лицата, посочени както следва:
1. (изм. и доп. 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Освен да заемат изборна длъжност, не могат и да бъдат избирани в органите по ал.1 министри, заместник-министри, главни секретари на министерства и директори на здравни заведения;
2. народни представители;
3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;
4. (изм. и доп. – 15.12.2012 г.) членове на орган на НЗОК или на здравно застрахователни дружества, или такива, които заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;
5. (отм. 15.12.2012 г.);
6. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
7. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;
8. (изм. – 11.05.2019г.) наказани по ЗСОЛЛДМ – до изтърпяване на наказанието им;
9. (нова – 15.12.2012г.) лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
1. Управителен съвет;
2. Контролна комисия;
3. Комисия по професионална етика;
4. (отм. – 11.05.2019г.).
(3) (доп. и изм. – 15.12.2012г.) Решенията по този член се вземат от Управителния съвет на БЛС.
Чл. 40. (1) Членовете на БЛС са длъжни:
1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика;
2. да спазват Устава;
3. да уведомяват УС на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията;
4. да плащат редовно членския си внос.
(2) (нова – 11.05.2019г.) Гражданите на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4.

ГЛАВА ПЕТА – ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 41. Българският лекарски съюз набира средства от:
1. членски внос;
2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;
3. (доп. – 11.05.2019г.) постъпления от печатни и електронни органи;
4. осъществяване и участие в проекти и програми;
5. доходи от имущество;
6. дарения от физически и юридически лица;
7. завещания;
8. други.
Чл. 42. (1) (доп. и изм. – 15.12.2012г, доп. и изм. – 10.12.2021г.) Минималният размер на месечния членския внос е две на сто от размера на минималната работна заплата за страната, като от тази сума за УС на БЛС се отчисляват тридесет на сто.
(2) Районните колегии определят конкретния размер на членския внос като съобразяват определените размери по предходната алинея.
(3) (доп. и изм. – 15.12.2012г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, придобити при упражняване на медицинска професия, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната районна колегия.
(4) Управителните съвети на районните колегии организират събирането на членския внос и внасят отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.
Чл. 42а. (1) Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.
(2) (изм. – 11.05.2019г.) Районните колегии могат да въвеждат такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата се определя по правила, приети на всяка колегия.
Чл. 43. (1) Средствата на БЛС се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛЛДМ и устава.
(2) (изм. и доп. – 15.12.2012г., изм. – 08.05.2015г., изм. и доп. – 11.05.2019г.) Съборът на БЛС определя възнаграждение за изпълнение на функциите им на председателя, на заместник-председателите и главния секретар на УС на БЛС, което е функция на минималната работна заплата за страната. Така определеното възнаграждение съставлява основна работна заплата по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, ако някое от лицата встъпи в трудово правоотношение с БЛС. Така определената към началото на мандата основна работна заплата остава непроменена за срока на мандата, независимо от промените в МРЗ.
(3) Учредяване или участие на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Събора на БЛС.
Чл. 44. (отм. – 15.12.2012 г.).

ГЛАВА ШЕСТА.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР

(Нова – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.)
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Българският лекарски съюз притежава кръгъл печат с надпис по периферията „БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ“.
§ 2. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) Съюзът се задължава с подпис на председателя или на Заместник-председателите или на изрично упълномощен от него член на Управителния съвет, задължително скрепен със съюзния печат.
§ 3. Въпроси, неуредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Лекарския Събор, Националния съвет, или Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
§ 4. (доп. – 11.05.2019г.) Българският лекарски съюз създава централен печатен и/или електронен орган.
§ 5. (изм. и доп. 15.12.2012г., доп. – 11.05.2019г.) Настоящият устав е приет на 32 Събор на Българския лекарски съюз, на основание чл. 6 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, променен и допълнен на 44, 47, 52, 55, 56 и 70 Извънреден Събор на БЛС.
§ 6 (отм. – 15.12.2012г.).
§ 7. (нов -15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
§ 8. (нов – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
§ 9. (нов – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
§10 (нов – 08.05.2015г., отм. – 11.05.2019г.).
§ 11. (нов – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
§ 12. (нов – 15.12.2012г.). Настоящият устав влиза в сила от датата на приемането му и е задължителен за всички членове на БЛС. Мандатите на членовете на ръководните органи (на национално и районно ниво), заемани до този момент, както и тяхната последователност се считат за редовни.
§ 13. (нов – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
§ 14. (нов – 15.12.2012г., отм. – 11.05.2019г.).
§ 15. Кандидатите за изборни длъжности на централно и районно ниво попълват декларация за обявяване на принадлежност / непринадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, по образец, утвърден от Управителния съвет. При констатиране на неверни данни в декларация на отделен кандидат или на избран член на БЛС, се произнася Комисията по професионална етика и Районната комисия по професионална етика. УС на БЛС и УС на Районните колегии внасят за проверка в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия имената на членовете на Управителните съвети на Районните лекарски колегии.
§ 16. (нов – 11.05.2019 г, изм. – 10.12.2021г.) Уставите на РК на БЛС се привеждат в съответствие с настоящия устав най-късно на първото редовно общо събрание на съответната колегия.“.