УСТАВ НА РК НА  БЛС – РАЗГРАД

У С Т А В
НА
РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – РАЗГРАД


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Районната колегия на лекарите на Българския лекарски съюз – Разград, наричана по – долу за краткост РК на БЛС – Разград.
(2) РК на БЛС – Разград е съсловна организация на лекарите по смисъла Закона за съсловните организации на лекарите и  лекарите в денталната медицина (ЗСОЛЛДМ).

Чл. 2. РК на БЛС – Разград е юридическо лице със седалище в гр. Разград, съгласно чл. 18 (1) от ЗСОЛЛДМ.

Чл. 3. (1) Всички лекари, които упражняват професията си в общините на Област Разград, посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ или заемат длъжност, изискваща образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина и желаещите от страната, членуват в РК на БЛС – Разград.

(2) Членството на лекари, които не упражняват професията и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

(3) Членовете на РК на БЛС Разград могат да се сдружават помежду си по месторабота, местоживеене, на териториален, теснопрофилен или друг признак.

 

ГЛАВА ВТОРА

ФУНКЦИИ

Чл.4. РК на БЛС – Разград:

 1. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси.
 2. Представлява своите членове като страна при сключване на договорите с РЗОК по задължителното осигуряване и анексите към него.
 3. Упражнява контрол по спазване на Кодекс за професионална етика на лекарите.
 4. Осигурява спазването на правилата за добра медицинска практика и упражнява контрол по спазването им.
 5. Налага санкциите предвидени в ЗСОЛЛДМ.
 6. Съставя и води районен регистър на членовете.
 7. Участвува в организацията и провеждането на квалификационни курсове на лекарите.
 8. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването.
 9. Осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина.
 10. Подпомага своите членове и техните семейства в случаи на нужда.
 11. Издава на членовете си членски карти по утвърдения от БЛС единен образец.
 12. Изпълнява и други дейности, решени на съора на БЛС.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСТРОЙСТВО

Чл. 5. (1) РК на БЛС – Разград се състои от вписаните в регистъра й лекари.
(2) Членовете на РК на БЛС – Разград могат да се организират в дружества.
(3) Дружеството е основна структурна единица на БЛС и се учредява от най-малко от десет лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.
(4) Дружествата в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник и съобразен с Устава на БЛС и с настоящия устав.
(5) Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната районна колегия, като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират веднъж годишно.
(6) В дружествата могат да се сформират секции по специалности.

Чл. 6. Органи на РК на БЛС – Разград са:
1.Общо събрание на лекарите.
2.Управителен съвет на РК на БЛС – Разград.
3.Контролната комисия на РК на БЛС – Разград.
4.Комисия по професионална етика на РК на БЛС – Разград.

Чл. 7. (1) Общото събрание на РК на БЛС – Разград се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от лекарите или дружества на съответната територия.

(2) Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Датата, мястото на провеждане и дневния ред на общото събрание се определят от Устава на РК на БЛС. Покана за свикване на Общо събрание, се изпраща в писмен вид до Председателите на дружествата, и за сведение до УС на БЛС в 15-дневен срок преди датата на заседанието, чрез писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща. Същата се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС в същия срок преди дата на заседанието.

(3) Извънредни заседания на общото събрание се свикват по решение на УС на БЛС.

(4) Мандатът на участниците в органите на РК е три годишен и може да се прекрати на Общо събрание.

(5) След изтичането на трите години, мандатът може да бъде продължен до следващото Общо събрание, но не повече от два месеца.

(6) Председателя на РК Разград, не може да бъде избиран на една и съща длъжност за повече от два последователни мандта.

(7) Мандатът на лице избрано в органите на РК, се прекратява.

 1. По негово желание с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган;
 2. При смърт;
 3. При избиране на друга длъжност в БЛС;
 4. При системно неизпълняване на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителна причина, като делегатът се замества с резервен такъв.

(8) 1. При предсрочно освобождаване мястото на Председателя на Управителния съвет, то се заема до следващото Общо събрание от Заместник председателя до провеждане на редовното годишно Общо събрание;

2. При освобождаване на Зам. Председател, постът му се заема от следващия кандидат избран с най – много гласове на последното Общо събрание;

3. При освобождаване мястото на Сектретаря, то се заема от член на УС на РК Разград, избран с решение на УС на РК на БЛС Разград;

4. При освобождаване мястото на член на УС, мястото му се заема резервния член, избран на последното Общо събрание.

Чл. 8. (1) Общото събрание:

 1. Приема устав и правилници за работа на органите на Районната колегия. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок на УС на БЛС;
 2.  Приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата на Районната колегия;
 3. Избира и освобождава Председателите и членовете на УС, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им – три години;
 4. Избира делегати за Събора на БЛС;
 5. Приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на Районната колегия и взема решения по тях;
 6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на Районната колегия;
 7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия, съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав;
 8. Мандатът на органите, избрани на районно ниво, не може да надвишава по продължителност и брой, мандатите на централните органи на БЛС.
 9. Редовните Отчетно – изборни събрания на РК на БЛС,се провеждат до два месеца преди редовен събор;

(2) Уставът на Районната колегия, не може да противоречи на устава на БЛС.

Чл. 9. (1) Общото събрание на РКЛ на БЛС – Разград се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати на общото събрание. Ако се явят по малко от половината, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РКЛ на БЛС – Радград, но не по-късно от 15 дни, считано от първоначално определената дата.
(2) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.

(3) В срок от 15 дни от провеждането му, Секретарят на РК на БЛС, изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РК на БЛС – Разград изпраща на УС на БЛС заверено копие от Устава на районната колегия.

Чл.10
.(1) Управителният съвет на Районната колегия се състои от председател, заместник-председател, секретар и двама члена.
(2) Управителният съвет на Районната колегия на БЛС, се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на Извънредни заседания.

(3)Управителния съвет заседава в присъствието си на не по-малко от 2/3 от редовните и взема решения по ред, предвиден в правилника по работата му.

Чл. 11. Управителният съвет на РК на БЛС – Разград:

 1. Ръководи работата на Районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, устава и законите.
 2. Организира и води електронния регистър на Районната колегия и уведомява в реално време централния регистър за настъпили промени.
 3. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп.
 4. Изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени.
 5. Изготвя проектобюджет и управлява имуществото но колегията.
 6. Свиква Общото събрание на колегията.
 7. Грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията.
 8. Вписва в регистъра на колегията придобитите квалификационни точки от системата на ПМО, както и наложените на членовете си наказания по ЗСОЛЛДМ.
 9. Подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС.
 10. Следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво.
 11. Определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии по закона на здравното осигуряване.
 12. Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда.
 13. 13. Създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях.
 14. Осъществява други функции, възложени му от общото събрание.
 15. Вписва в регистъра на районната колегия данните, посочени в чл. 20 от Устава на РК на БЛС Разград.

Чл.12. (1) Председателят на УС на РК на БЛС – Разград организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на УС на БЛС за съответния район. Отговаря като материално отговорно лице за отчисления за членския внос, към централата на БЛС, при наличие на средства в Районната колегия. Издава наказателни постановления по реда и условията по чл. 37 чл.41 от ЗСОЛЛДМ.
(2) Заместник-председателя подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. Ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС;
2. Организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на УС.

Чл.13.  (1) Контролната комисията на РК на БЛС – Разград се състои от председател, зам. председател и 1 член.

 1. Контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на РК решения и тяхното изпълнение;
 2. Представя пред Общото събрание на РК на БЛС – Разградотчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на УС на колегията;
  3. При констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква общо събрание на районната колегия;
 3. Контролира събирането и разходването на членски внос и отчисленията към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС Разград;
 4. Свиква Общо събрание в случаите по чл.27,ал.1,т.3 от ЗСОЛЛДМ и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание в посочения чл.7, ал. 2 от настоящия устав срок.

(2) Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на УС на РКЛ на БЛС – Разград.

Чл.14. (1) Комисията по професионална етика на РК на БЛС – Разград се състои от председател, зам. председател и 3 членове.
(2) КПЕ се ръководи в работата си от устава на Районната колегия, правилник за дейността и Кодекса за професионална етика на БЛС.
(3) КПЕ има следните правомощия:
1. Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняване на професията;
2. Разглежда жалби по въпроси посочени в т. 1, като в случаи на значими затруднения при вземането на решения, прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисията по професионална етика към БЛС;
3. Осъществява други функции, възложени ѝ от общото събрание на Районната колегия на БЛС;
4. Издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.
(4) Председателят и членовете на КПЕ могат да присъстват на заседанията на УС на РКЛ на БЛС – Разград.

Чл. 15. (1) Редовните заседания на общото събрание на Районната колегия и на нейния Управителен съвет са открити за членове БЛС.
 (2) Заседанията на КК и КПЕ по чл.6 т.3 и т.4 са закрити.
Чл. 16. (1) Председателят, зам.председателя и секретаря на УС, председателите и членовете на  КК и КПЕ се избират и освобождават, чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите в залата делегати на, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас.
(2) В случай, че при първото гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал. 1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея, получили най-много гласове. За избран се счита този от двамата кандидати, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двамата кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
(3) Предсрочното им прекратяване на мандата.

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ЧЛЕНСТВО

Чл.17. (1) Членството в РК на БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.
(2)  Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота, актуален телефон и адрес на елктронна поща.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. Диплома за завършено висше образование или Академична справка от Медицински университет (факултет), с която се извършва вписване в Национален регистър със статут на временен член, със срок до 4 месеца;
2. Диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО – при наличие на такива;
3. Документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
4.При подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;
5. За чужди граждани – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
6. Свидетелство за съдимост.
( 4) Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализция, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
(5) Вписването в регистъра на  Районната колегия на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по съшия ред.
(6) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186, ал.3 от Закона за здравето.
(7) Лекар, практикуваш постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, в които не е вписан, уведомление за работа на територията на съответната кплегия, като информацията по регистъра по ал.3, т.1-5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува се прехвърля служебно.
(8) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно, въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.
(9) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в РК на БЛС, в която не членува и не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК чрез наказателно постановление, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, в която лекарят членува.

Чл.18. (1) УС на Районната колегия проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите.

(3)Вписването в регистъра по чл.32, ал.1 от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл.17 от Закона за признаване на професионални квалификации, се извършва служебно, след получаване на уведомлението от органа по признаване.
(4) УС на Районната колегия издава удостоверение за вписване в срока по ал. 2.
(5) Отказ за вписване в регистъра на Районната колегия може да бъде направен при:
1.неспазване на изискванията по чл. 32 ал. 2, 3 от ЗСОЛЛДМ;
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия  – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на липсата/наличието на задължение, лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.
(6) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(7) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена, ЕГН, месторождение и гражданство;
2. адрес по местоживеене и месторабота;
3. висшето медицинско образование – номер и дата на дипломата.
4. специалността – номер и дата на дипломата;
5. научна степен, научно звание – № и дата на дипломата, съответно протокола, удостоверение за придобита квалификация по ПМО;
6. наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;
7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;
8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;

 1. съгласие за обработване на лични данни;
 2. 10. всички данни регламентирани за включване в националния електронен регистър на БЛС, както и други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра.
 3. БЛС осигурява и поддържа достъп до регистър на членовете и информация за тях, позволяващ автоматизирана подготовка (API).
  (2) Лицата, вписани в регистъра на Районната колегия, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал.1, т.2,4 и 5 в 10 – дневен срок от настъпване на съответната промяна. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства по т.6,7,8 и 10 – в двуседмичен срок от настъпване на съответната промяна, в случай че информацията по т,6,7,8 не постъпи по служебен път.
  (3) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра УС на РК на БЛС – Разград уведомява УС на БЛС в 10 – дневен срок.

(4) При започване на практика наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в 7 дневен срок.

 

Чл. 20(1) Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС в следните случаи:
1.при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
2.при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;
3.по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;
4.при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.
(2) Преди заличаване на основание чл. 20, ал.1, т. 4, председателят на УС на РК на БЛС – Разград  изпраща, чрез писмено уведомление по електронна поща и домашен адрес, на лекаря покана за изплащане на дължимия членски внос в 14-дневен срок, считано от получаването на поканата. Същата се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС Разград. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. След изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на Районната колегия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 21 Членовете на РКЛ на БЛС – Разград  имат право:
1.Да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии, съгласно условията на устава.
2.Да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията и неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията.

3.На материална помощ в случай на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт
4.Да бъдат информирани за всички съюзни дела.
5.Да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване.
6. На достъп до личните си данни в регистъра.

Чл. 22. (1) Не могат да заемат изборна длъжност в УС, КК и КПЕ на РК на БЛС Разград лица, които са:
1.Министри, зам.министри, главни секретари на министерства, директори на здравни и лечебни заведения;
2.Народни представители;
3.Участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организаци;
4.Членове на орган на НЗОК, или на здравно-застрахователни дружества, или такива, които заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;
5.Осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
6.Лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;
7.Наказани по ЗСОЛЛДМ, до изтърпяване на наказанието им;
8.Лица, с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи:
1.Управителен съвет;
2.Контролна комисия;
3.Комисия по професионална етика.

(3) Решенията по този член се вземат от УС на РК на БЛС Разград

Чл. 23. Членовете на РК на БЛС – Разград са длъжни:
1.Да упражняват професия в съответствие с Кодекса на професионална етика и Правилата за добра медицинска практика.
2.Да спазват Устава.
3.Да уведомяват УС на Районната колегия, в която членуват за промените свързани с упражняване на професията.
4.Да плащат ежемесечно членски внос.

 1. При неспазване на т.4 подлежат на санкции съобразно чл.20, ал.2
 2. Гражданите на държава членка на ЕС и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на част втора от Закона на признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика по чл.5,ал.1.т.4.

ГЛАВА ПЕТА 

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 24. РКЛ на БЛС – Разград набира средства от:
1.Членски внос.
2.Наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ.
3.Постъпления от печатни и електронни органи.

4.Осъществяване и участие в проекти и програми.

5.Доходи от имущество.
6. Дарения от физически и юридически лица.
7.Завещания.
8.Други.

 

Чл. 25. (1) Членският внос на РКЛ на БЛС – Разград е две на сто от размера на минималната работна заплата за страната, като от тази сума се отчисляват тридесет на сто за органите на национално равнище  за УС на БЛС.

(2) Районната колегия определя конкретния размер на членския внос на Общо събрание с обикновено мнозинство от регистрираните на събранието делегати.
(3) Лекарите – пенсионери без допълнителни доходи, придобити при упражняване на медицинска професия, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност, могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на УС на РК на БЛС – Разград.
(4) УС на РК на БЛС – Разград организира събирането на членския внос и внася отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.

 

Чл.26.(1) Заличените от регистъра, възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.
(2) Районните колегии могат да въвеждат такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията й на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос на съответната колегия за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.

Чл.27.  Средствата на РК на БЛС – Разград се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛЛДМ и Устава.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1. РКЛ на БЛС – Разград притежава кръгъл печат с надпис по периферията “Районна колегия на БЛС – Разград” и в средата хералдически знак на БЛС.

2. РКЛ на БЛС – Разград се задължава с подпис на Председателя или на Заместник-председателя, или на изрично упълномощен от него член на УС, задължително скрепен със печата на РКЛ на БЛС – Разград.

3. Въпроси, неуредени с този Устав се решават съобразно действащото

законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решение на Общото събрание на РК на БЛС – Разград .

 

4. РК на БЛС –Разград определя такса въз основа на Устава, Глава четвърта, Раздел първи, чл.34, ал.7 (разрешение за работа на територията на област Разград за лекари, членуващи в други колегии) в размер на 5(пет) лева. Такса за издаване на Удостоверение за членство и лекари, членуващи в други колегии в размер на 4(четири) лева, за което се заплаща еднократно в годината. Майките и лекари с временна нетрудоспособност заплащат членски внос в размер на три лева, който е само за отчислението за органите на национално ниво.

5. Кандидатите за изборни длъжности на районно ниво попълват декларация за обявяване на принадлежност/ непринадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, по образец утвърден от УС. При констатиране на неверни данни в декларацията на отделен кандидат или избран член на БЛС, се произнася КПЕ и Районната комисия по професионална етика. УС на БЛС и УС на РК внасят за проверка в комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА имената на членовете на управителните съвети на районните лекарски колегии.

6. Настоящият Устав е приет с промяна в Чл. 25 (1) на 13.04.2022г. на Общо събрание на РК на БЛС–Разград, на основание чл.6 от ЗСОЛЛДМ.

7. Настоящият Устав, влиза в сила от приемането му.