Нормативни документи

НАРЕДБА № 15 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩА МЕДИЦИНА” ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Издадена от Министерството на здравеопазването  Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът…